LogoMYBOSchw

CC Griesbach 2019


31. August - 1. September 2019

CCB1 / CCB2 / CCB3 / Jump Green
inkl. B+M JuniorencupJump Green

Anfahrt
Ausschreibung / Avant programme (Nennschluss: 29.7.19)
Zeitplan


Prüfung Nr. 1
Kat. CCB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Listen info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen / Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 2, B+M Juniorencup B1
Kat. CCB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Listen info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen / Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 7
Kat. KPB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Listen info.fnch.ch
Startliste Springen /Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 3
Kat. CCB2
Programm: CCB2 Test B
Crossplan B2
Listen info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen / Cross
Rangliste

 


Prüfung Nr. 4
Kat. CCB3
Programm: CCB3 Test B
Crossplan B3
Listen info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen / Cross
Rangliste


 

Prüfung Nr. 5
Kat. OKV Jump Green 70
Listen info.fnch.ch
Startliste Springen
Rangliste


Prüfung Nr. 6
Kat. OKV Jump Green 70
Listen info.fnch.ch
Startliste Springen
Rangliste 

 

 


Informationen - Listen 2018
Informationen - Listen 2017
Informationen - Listen 2016
Informationen - Listen 2015
Informationen - Listen 2014
Informationen - Listen 2013

Informationen - Listen 2012

Wetter Weite